Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden van Service Planet gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24376716.

ARTIKEL 1. ALGEMEEN
1. In deze voorwaarden wordt de contractpartner van Service Planet aangeduid als afnemer.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met Service Planet.
3. Naast deze algemene voorwaarden kan Service Planet aanvul­lende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.
4. Een afnemer, die eenmaal volgens deze algemene voorwaarden met Service Planet heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, telegrafisch of per telex op te geven orders of aan te gane overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

ARTIKEL 2. OFFERTES
1. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
2. De prijscouranten en prijsvermeldingen van Service Planet zijn geen offerte.

ARTIKEL 3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1. Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling of reparatie-opdracht door Service planet op haalbaarheid is beoor­deeld. Service Planet heeft het recht zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig wordt ingelicht.

ARTIKEL 4. AFBEELDINGEN
1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten en fol­ders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
2. Alle door of in opdracht van Service Planet gemaakte ontwerpen, afbeeldingen enz. als bedoeld in lid 1 blijven eigendom van Service Planet en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt.
3. De afnemer is gehouden deze gegevens op eerste verzoek aan Service Planet te retourneren op straffe van een boete ten behoeve van Service Planet van EUR 455,- per dag, voor iedere dag dat de afnemer hiermee in gebreke is.

ARTIKEL 5. PRIJZEN
1. De zaken van Service Planet worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van Service Planet. De diensten van Service Planet worden verricht tegen de prijs die Service Planet na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert.
2. Voor orders beneden een bepaalde nettowaarde kan een bedrag voor verzend- en administratiekosten in rekening worden gebracht. De kosten voor verzending per expresse komen alleen voor rekening van de afnemer wanneer deze om een zodanige verzendwijze heeft gevraagd.

ARTIKEL 6. VERZENDING/AFLEVERING
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Service Planet de wijze van verzending. In geval Service Planet de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de zaken voor risico van Service Planet. De afnemer draagt het risico van de zaken van het ogen­blik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
2. De afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen.
3. In geval de afnemer ondanks sommatie daartoe de zaken binnen drie maanden nadien niet heeft afgehaald van de door Service Planet op te geven opslagplaats, heeft Service Planet het recht om de zaken naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en uit de opbrengst te verhalen al hetgeen zij van de afnemer te vorderen heeft, onverminderd de aan Service Planet toekomende rechten.

ARTIKEL 7. LEVERINGSTERMIJNEN
1. De levertermijn gaat in, wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens en tekeningen in het bezit zijn van Service Planet.
2. Opgegeven leveringstermijnen worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.
3. De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat Service Planet na het verstrijken hiervan van rechtswege in ver­zuim is, doch hiertoe is steeds een nadere schriftelijke ingebreke­stelling vereist, waarbij Service Planet een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtingen na te komen.
4. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere aktie jegens Service Planet. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van Service Planet of haar leidinggevend personeel of indien de leveringster­mijn met meer dan drie maanden wordt overschreden. Alsdan heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.

ARTIKEL 8. ZICHTZENDINGEN
1. De door Service Planet afgeleverde zaken worden alleen beschouwd als zichtzendingen voor shows, tentoonstellingen en voor andere door Service Planet aan te geven doeleinden, wanneer Service Planet dit tevoren schriftelijk heeft bevestigd.
2. Ook op zichtzendingen zijn alle bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing, zij het dat de afnemer de afgele­verde zaken wordt geacht voor zichzelf te hebben besteld en de afnemer de alsdan geldende koopprijs verschuldigd is, wanneer de zaken niet terstond na afloop van de in de bevestiging te noemen termijn voor rekening en risico van de afnemer aan het door Service Planet op te geven adres zijn geretourneerd in de originele verpakking en in de staat waarin Service Planet deze zaken aan de afnemer afleverde.

ARTIKEL 9. BETALING
1. Betaling dient, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, contant te geschieden bij de feitelijke aflevering van de zaken of na het verrichten van de overeengekomen diensten. Voor het geval Service Planet een factuur zendt, dient betaling te geschie­den binnen acht dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
3. Indien de afnemer de factuur niet contant op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan Service Planet verschuldigd van 1,5% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend.
4. Indien de afnemer het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en Service Planet tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is de afnemer gehouden aan Service Planet te betalen een vergoeding wegens de daaraan ver­bonden kosten overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, doch met een minimum van? 115,- per factuur.
5. Niet tijdige betaling geeft Service Planet het recht harerzijds haar prestatie ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, danwel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.
6. Service Planet is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door Service Planet te verrichten prestaties, een en ander op een door Service Planet aan te geven wijze.
7. Het is de afnemer niet toegestaan verrekening toe te passen.
8. In behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.
9. Wissels worden onder het aanrekenen van discontokosten en slechts na voorafgaand akkoord en uitsluitend met het oog op betaling aanvaard. Service Planet garandeert niet het tijdig aan­bieden van de wissels.
10. Cheques, wissels en vreemde valuta gelden slechts als betaling na hun inlossing.
11. Service Planet staat tot geen van haar afnemers in een rekening- courant verhouding.

ARTIKEL 10. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN PANDRECHT
1. De eigendom van de geleverde zaken wordt door Service Planet uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden.
2. Het staat de afnemer niet vrij zonder schriftelijke toestemming van Service Planet de zaken voordien te vervreemden, te verhu­ren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden danwel anderszins te bezwaren.
3. De afnemer verplicht zich op eerste verzoek van Service Planet de zaken aan Service Planet ter beschikking te stellen, en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan Service Planet of aan de door Service Planet aan te wijzen personen, de plaats waar de zaken zich bevinden, te betreden teneinde de zaken mee te nemen.
4. Service Planet verschaft overeenkomstig het gestelde onder 1 aan de afnemer de eigendom van de genoemde zaken op het moment dat de afnemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, doch onder voorbehoud van pandrecht van Service Planet ten behoeve van andere aanspraken die Service Planet op de afnemer heeft. De afnemer zal op eerste verzoek van Service Planet zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn, op straffe van een dwangsom van? 455,- voor ieder dag dat de afnemer hiermee nalatig blijft.
5. Zaken of onderdelen daarvan, die ingevolge een reparatie-opdracht of garantie worden vervangen, worden of blijven daardoor eigendom van Service Planet tot volledige voldoening van al hetgeen Service Planet van de afnemer te vorderen heeft, heeft plaatsgevonden.

ARTIKEL 11. RECLAMES
1. Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen bin­nen acht dagen na ontvangst van de zaken c.q. facturen, danwel binnen acht dagen nadat een eventueel gebrek aan de zaken ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan Service Planet kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt Service Planet geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de afnemer de zaken c.q. facturen als juist erkent.
2. Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
3. Indien een reclame door Service Planet gegrond wordt bevonden, heeft Service Planet het recht te harer keuze:
a. de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereen- komstig te wijzigen;
b. het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan Service Planet worden afgegeven;
c. het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbe­drag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
4. De afnemer dient in een voorkomend geval Service Planet onver­wijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.
5. Eventuele terugzending van zaken aan of van de afnemer geschiedt voor rekening en risico van de afnemer. Service Planet aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voorzover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door Service Planet op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Service Planet deze zaken aan de afnemer afleverde.
6. Software waarvan de zegel is verbroken, kan nimmer worden geretourneerd.

ARTIKEL 12. GARANTIE
1. Service Planet staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijk­heid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.
2. Op een uitgevoerde reparatie wordt drie maanden garantie verleend. Op geleverde zaken wordt zes maanden garantie verleend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Indien de afnemer aan Service Planet een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van Service Planet. De afnemer zal alsdan Service Planet vrijwaren voor alle aan­spraken van derden met betrekking tot deze zaak.
4. Door de afnemer binnen de garantietermijn aangetoonde en aan Service Planet verwijtbare fouten, gebreken of onvolko­menheden - voorzover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie - worden voor rekening van Service Planet zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen cre­ditering.
5. Op samengevoegde producten en onderdelen, noch op ver­bruiksgoederen (drums, toners en linten e.d.) geeft Service Planet garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.
6. De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door Service Planet op te geven adres.
7. Voor zaken met een door andere dan Service Planet bijgevoegd garantiebewijs geldt, voorzover afwijkend van het in deze voorwaarden gestelde, het in deze voorwaarden gestelde.
8. De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:
a. indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd
b. indien de afnemer wijzigingen aan de zaken heeft aange­bracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Service Planet zijn verricht
c. bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, bescha­diging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen
d. indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden
e. indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires
f. indien de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld

ARTIKEL 13. HANDELSMERK
1. De fabrieks- of handelsmerken danwel de type- of iden­tificatienummers of tekens, die op de door Service Planet afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.

ARTIKEL 14. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING
1. Service Planet, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke afnemer of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.
2. Onverminderd het vorenstaande is Service Planet in ieder geval nimmer aansprakelijk:
a. wegens niet, of niet tijdige levering;
b. voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offer- tes e.d.
c. in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (over­macht), zoals bedoeld in artikel 15;
d. indien de afnemer zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt;
e. voor de eigendommen van derden welke zich terzake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in Service Planets bedrijfsruimte bevinden;
f. voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
g. voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;
h. voor schade veroorzaakt door geleverde software;
i. voor schade tengevolge van verlies enigerlei data als vastge­legd op magnetische informatiedragers;
j. voor schade veroorzaakt door het gebruik van een aan het telefoonnet gekoppeld modem waaronder begrepen het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden alsmede het blijven openstaan van telefoon-lijnen.
3. Indien Service Planet in enig geval, ondanks het bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt Service Planet slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
4. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is Service Planet nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.
5. De afnemer zal Service Planet vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens Service Planet.
6. De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beper­kingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Service Planet of haar leidinggevende ondergeschikten.

ARTIKEL 15. NIET-TOEREKENBARE TEKORTKOMINGEN
1. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst deze door Service Planet niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de over­eenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren danwel aan Service Planet niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de afnemer voor Service Planet als een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht).
2. Onder omstandigheden als bedoeld onder 1 vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie transportonmogelijk-heden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van Service Planet alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door Service Planet redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.
3. Service Planet heeft in geval van overmacht het recht haar ver plichtingen op te schorten. Service Planet is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Service Planet gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Service Planet behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten. 4. Service Planet heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbon den, zonder dat de afnemer echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

ARTIKEL 16. ONTBINDING
1. Indien de afnemer zijn verplichtingen jegens Service Planet niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, danwel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een accoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, ondercuratele stelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is afnemer van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Service Planet te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.
2. In de gevallen onder 1 genoemd, heeft Service Planet het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
3. Service Planet is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoe ding van de afnemer te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.
4. In geval de afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Service Planet schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, danwel tekortkomingen te herstel len, welke tekortkomingen afnemer nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.
5. De afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.
6. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de afnemer geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door Service Planet verrichte prestaties, en heeft Service Planet onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

ARTIKEL 17. CONSUMENTENKOOP
1. In geval van consumentenkoop gelden de volgende bepalingen c.q. zinsdelen niet: art. 4 lid 1 (voorzover het de bevoegdheid van de afnemer tot ontbinding uitsluit); art. 7 lid 4 (idem); art. 9 lid 5 (idem); art. 9 leden 7 en 8; art. 14 lid 2 sub g; art. 16 lid 2 (voorzover het de bevoegdheid van Service Planet tot ontbinding betreft); art. 18 lid 2 (wordt aangevuld met: ?De afnemer heeft het recht om binnen een maand nadat Service Planet zich schriftelijk op het bepaalde in lid 2 heeft beroepen te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter.?).

ARTIKEL 18. TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER
1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
2. De bevoegde rechter binnen het Arrondissement Rotterdam neemt kennis van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen Service Planet en de afnemer, tenzij Service Planet er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.